Who we Are

 

Since Greenhouse started in 1982, many community groups, organisations and small, local business have benefitted from our facilities. These have included environmental groups such as BTCV and Gwynedd Cycle Routes, education projects such as the EFL classes run by Coleg Menai, health projects such as Mental Health User’s Forum, Substance Misuse Service and Family Planning Association, campaigning groups such as Lesbian Line and Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, meditation groups, therapists offering physiotherapy and massage, and arts projects such as Syrcas Circus.

Greenhouse is currently run by a mixture of staff and volunteers.

We have a board of six unpaid directors who meet every fortnight to make major decisions on behalf of the Greenhouse. These are elected each year at the Annual General Meeting (AGM).

We also have a team of paid staff who run the office and reception desk.

Our team of volunteers usually each do 4 hours per week, helping out with reception duties, admin tasks, cleaning and maintaining the building. We also welcome volunteers who have a specific project they would like to work on through the Greenhouse. We are always happy to accept applications from new volunteers.

 

Ers i’r Tŷ Gwydr ddechrau yn 1982, mae nifer o grwpiau cymunedol, mudiadau a busnesau bach lleol wedi elwa o’n hadnoddau. Mae’r rhain wedi cynnwys grwpiau amgylcheddol megis BCTV a Sustrans Gwynedd, mentrau addysgiadol fel y dosbarthiadau EFL cynhaliwyd gan Coleg Menai, prosiectau iechyd megis y Fforwm Defnyddwyr Iechyd Meddwl, y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau, Cymdeithas Cynllunio Teuluol, grwpiau ymgyrchol megis Lesbian Line a Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg, grwpiau myfyrdod, therapyddion yn cynnig ffisiotherapi a thylino, a chyweithion celf megis Syrcas Circus.

Rheolwyd y Tŷ Gwydr gan gymysgedd o staff a gwirfoddolwyr.

Mae gennym fwrdd o chwech o gyfarwyddwyr sydd yn cyfarfod bob pythefnos i wneud penderfyniadau pwysig ar ran y Tŷ Gwydr. Etholwyd y rhain bob blwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB / AGM).

Mae gennym hefyd tîm o staff sy’n cael eu talu i redeg y swyddfa a’r dderbynfa.

Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud 4 awr yr wythnos fel arfer, yn helpu gyda chroesawu yn y dderbynfa, tasgau gweinyddol, glanhau a chynnal yr adeilad. Rydym hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr sydd efo prosiect penodol yr hoffent weithio arno trwy’r Tŷ Gwydr. Rydym wastad yn fodlon derbyn ceisiadau gan wirfoddolwyr newydd.

 

We are an independent community resource centre working for a sustainable future.

Our aim is to support and promote an active community committed to self-help, health, arts and environmental and economic sustainability. We support a range of charities, small businesses, local artists and community events.

Our Team

Chris Walker, Director 11855905_10153616447489047_2642729142784280886_n
Chris, Director Ahmad, Managing Director
Wei Liu JoJo
Wei, Director Jojo, Director
Penny
Penny, Director

Advertisements