Our Ethos / Ein Egwyddorion

Our aim is to support and promote an active community committed to self-help, health, arts and environmental and economic sustainability. We support a range of charities, small businesses, local artists and community events.

 

Our focus is on issues of health and wellbeing, the environment, women’s issues, arts and environmental science. Greenhouse itself is politically and religiously neutral, and aims to provide a space where people of all races, genders, cultures and religious/spiritual groups can feel welcome. The purpose of the building has been, and still is, to provide a place where initiatives for community and social change can be incubated, tested and become exemplative of what is possible.

 

We aim to ‘serve’ the local and wider community; to think global and act local; to be holistic and work for the good of the whole; to be an initiator and driver of social transformation; to look for and experiment with creative and innovative ideas.

 

While Greenhouse is a physical building, situated on Bangor High Street, it is more importantly part of a ‘virtual community’ where like-minded people have a shared consciousness and a shared intuition about the world they find themselves in. These people seek answers and are motivated to prototype innovative and sustainable solutions.

 

Greenhouse aims to become a community “hub” and resource centre on behalf of local groups and projects in the Gwynedd and Ynys Môn area. We invite you to participate in our Mapping Project to bring together details of community groups and projects who feel an affinity to the ethos of Greenhouse: this will then become a community resource to inform local people and facilitate improved networking between groups.

 

Ein hamcan ydi cynorthwyo a hybu cymuned fywiog sydd yn ymroddgar i hunan-helpu, iechyd, y celfyddydau a chynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol. Rydym yn cynorthwyo nifer o elusennau, busnesau bychain, artistiaid lleol a digwyddiadau cymunedol.

 

Rydym yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud ag iechyd a bodlondeb, yr amgylchedd, materion benywol, y celfyddydau a gwyddoniaeth amgylcheddol. Mae’r Tŷ Gwydr ei hun yn amhleidiol yn wleidyddol, ac yn bwriadu cynnal rhywle lle mae pobl o bob ras, rhyw, diwylliant a chrefydd yn gallu teimlo’n gartrefol. Pwrpas yr adeilad oedd, ac ydy, darparu le i fentrau cymunedol a newidiadau cymdeithasol gael eu meithrin a’u profi a dangos esiamplau o beth sydd yn bosibl.

 

Bwriadwn ‘wasanaethu’ y gymuned leol ac ymhellach; i feddwl yn eang a gweithredu yn lleol, fod yn holistig a gweithio er budd y cyfan; i yrru a mentro trawsffurfiant cymunedol; i edrych am ac arbrofi gyda syniadau creadigol ac amgen.

 

Er bod y Tŷ Gwydr yn adeilad corfforol, i’w chanfod ar Stryd Fawr Bangor, mae hi, yn fwy pwysig na hynny, yn rhan o ‘gymuned rithwir’ (“virtual”) lle all bobl sy’n debyg i’w gilydd rannu ymwybyddiaeth a chreddf ynglŷn â’r byd a’r amser rydym ynddi. Mae’r bobl yma yn chwilio am atebion ac yn cael eu hysgogi i drio datrysiadau amgen a chynaliadwy.

 

Mae’r Tŷ Gwydr yn bwriadu fod yn ganolfan cymunedol, llawn adnoddau i grwpiau a phrosiectau yn ardal Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein Cywaith Mapio i ddod â manylion at ei gilydd am grwpiau cymunedol lleol a phrosiectau sydd yn teimlo affinedd at egwyddorion y Tŷ Gwydr: bydd hwn wedyn yn troi i fod yn adnodd cymunedol i hysbysu pobl leol a helpu rhwydweithio ymysg grwpiau lleol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s